Understand you better, more available

Welding

אוקסיד מייצגת את חברת Metrode שהיא יצרנית של אלקטרודות וחוטי ריתוך ממתכות שונות.

יש להם קטלוג יחודי ובו כל החומרים שהם מייצרים. הקטלוג מכיל את סוגי הנתך, סוג הריתוך, שימושים מעשיים, מיקרוסטרקטורה של הנתך, הנחיות ריתוך, אינפורמציה נוספת וסוג המוצר שזמין.

בעמוד נוסף טבלה המציגה את תיאור המוצר, ספציפיקציות, הרכב, הנתך באחוזים, תכונות מכניות, סוגי הפעלה, סוגי מוצר לנתך זה. אינפורמציה על אריזה, אורך, משקל לאריזה וכמות המוצרים באריזה, הוראות אחסנה ונתוני העשן וכמות ב-mg למ"ק.

אוקסיד מציע את כל מוצריה של מטרוד.